โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1  ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง  สังกัดสำนักงาน  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดดำเนินการสอน เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน 2487 โดยมีหลวงอักษรโกศล (โลม ทรงสุภา) เป็นผู้ขออนุญาตจัดตั้งและเป็นผู้รับใบอนุญาต ณ ตลาดคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เมื่อหลวงอักษรโกศล ถึงแก่อนิจกรรม นางนวลน้อย ทรงสุภา ภริยา ได้ดำเนินกิจการต่อเนื่องมา และในปี พ.ศ. 2500 ได้โอนกิจการให้นางสาวประเมิน ลัดดาพงษ์ ซึ่งต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้โอนกิจการให้ นายสุเทพ  ตรีวิชา และต่อมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 เปลี่ยนประเภทเป็น การศึกษาสงเคราะห์ โดยโอนโรงเรียนให้อยู่ในการดูแลของมูลนิธิตรีวิชานุสรณ์

ปัจจุบันโรงเรียนอักษรประสิทธิ์ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล 2 ขวบ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีห้องเรียน ๑๙ ห้อง  นักเรียน 520 คน  บุคลากรครู  31  คน พี่เลี้ยง 1 คนบุคลากรทางการศึกษา ๑ คน บริหารงานและจัดการเรียนการสอนโดยมี มูลนิธิตรีวิชานุสรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และดร.จักกฤช ตรีวิชา เป็นผู้อำนวยการ และนางนุสรา เหลืองศุภบูล เป็นผู้จัดการและรองผู้อำนวยการ ดำเนินการสอนโดยคณะครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มุ่งเน้นการสร้างส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข