โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1  ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ปรัชญา
นตฺถิปัญฺญา  สมา อาภา  ไม่มีแสงสว่างใด เสมอเหมือนด้วยปัญญา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ  นำหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและการจัดการเรียนการสอน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิต