โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1  ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
ข้อสอบปลายภาค1/2564
ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาการคำนวณ
วิชาสังคมศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
วิชาประวัติศาสตร์
วิชาหน้าที่พลเมือง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาศิลปะ
วิชาการงานอาชีพ
วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาการคำนวณ
วิชาสังคมศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
วิชาประวัติศาสตร์
วิชาหน้าที่พลเมือง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาศิลปะ
วิชาการงานอาชีพ
วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาการคำนวณ
วิชาสังคมศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
วิชาประวัติศาสตร์
วิชาหน้าที่พลเมือง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาศิลปะ
วิชาการงานอาชีพ
วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาการคำนวณ
วิชาสังคมศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
วิชาประวัติศาสตร์
วิชาหน้าที่พลเมือง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาศิลปะ
วิชาการงานอาชีพ
วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาการคำนวณ
วิชาสังคมศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
วิชาประวัติศาสตร์
วิชาหน้าที่พลเมือง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาศิลปะ
วิชาการงานอาชีพ
วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาการคำนวณ
วิชาสังคมศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
วิชาประวัติศาสตร์
วิชาหน้าที่พลเมือง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาศิลปะ
วิชาการงานอาชีพ
วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาการคำนวณ
วิชาสังคมศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
วิชาประวัติศาสตร์
วิชาหน้าที่พลเมือง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาศิลปะ
วิชาการงานอาชีพ
วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาการคำนวณ
วิชาสังคมศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
วิชาประวัติศาสตร์
วิชาหน้าที่พลเมือง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาศิลปะ
วิชาการงานอาชีพ
วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาการคำนวณ
วิชาสังคมศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
วิชาประวัติศาสตร์
วิชาหน้าที่พลเมือง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาศิลปะ
วิชาการงานอาชีพ
วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบชั้นอนุบาล
ข้อสอบชั้นอนุบาล 1

ข้อสอบชั้นอนุบาล 2

ข้อสอบชั้นอนุบาล 3