โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1  ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ภพ สมศรีโหน่ง
ตำแหน่ง : บริหารงานโดย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัชกช นาบี
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลลักษณ์ เก่งเขตรวิทย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยา รอดนวล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :