โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1   ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางนุสรา เหลืองศุภบูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ ตรีวิชา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ถึง 2552
ชื่อ-นามสกุล : ดร.จักกฤช ตรีวิชา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เมษายน 2552 - ปัจจุบัน