โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1  ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
ข่าวประชาสัมพันธ์
ในศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ได้ส่งตัวแทนลูกเสือ 1 กอง เข้าร่วมพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติประจำปี2565จังหวัดชัยนาท ณ สนามกีฬา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก ได้เข้ามาตรวจสุขภาพและเคลือบฟลูออไรด์ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก ได้มาตรวจสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00-10.30 น. โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมหลวงอักษร
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ได้จัดพิธีไหว้ครู
วันนี้ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน เบอร์ 1 พรรคพัฒนาก้าวหน้าและเบอร์ 2 พรรคเพื่อรบพบเพื่อพัฒนา โดยผลคะแนนเสียงเบอร์ 2 เป็นผู้ชนะ 126/100 คะแนน
คณะครูโรงเรียนอักษรประสิทธิ์ได้พานักเรียนชั้นม.1-ม.3 อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนฝาม่วง เข็ม 3
ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/2564
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์บัตรคำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ขอเชิญร่วมกิจกรรมอ่านจับใจความตอบคำถาม ป.1-3
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2564 วันที่ 24 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564
AGKP MODEL ครูสุพรรณษา ทองโพธิ์
SSURE Model ครูนุชนาฎ อิ่มพรหม
AKSORN MODEL
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ได้ดำเนินการแจ้งนักเรียนและผุ้ปกครองรับใบงาน On-Demand และ On-Hand
คำแนะนำสำหรับเด็กและผู้ปกครองเมื่อมีการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน
รายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
เปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564