โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1   ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
ปฐมวัย

นางสาววาสนา จันทร์ทับ

นางเรืองรอง พวงเพ็ชร

นางกชพรรณ พันธ์พักต์

นางสาวปราณึ จุลพันธ