โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1   ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
ปฐมวัย

นางเรืองรอง พวงเพ็ชร
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวปราณึ จุลพันธ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวทิชากร แทนเกษม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวศศิธร ทิมเทียม
ครูผู้สอน
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3