โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1  ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางเรืองรอง พวงเพ็ชร
ครูพี่เลี้ยง

นางสาววิภารัตน์ สามงามยา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวศิริกัญญา พันตารักษ์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น /2

นางสาวอุษณีย์ แช่มทิพย์
ครูผู้สอน
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3