โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1   ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุทัยวรรณ ธาระเขตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุพรรณษา ทองโพธิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวกฤตญา โดโม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2