โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1   ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุทัยวรรณ ธาระเขตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุพรรณษา ทองโพธิ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศุภสุดา คล้ายคลึง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวฤทัยรัตน์ ริมนิล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศรัณย์พร วรรณสิงห์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2