โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1   ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิตยา รอดนวล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุภัทรา จิระวัชชะนานนท์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุมิตรา เทียนสุ่ม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสโรชา แดงดำรงค์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2