โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1   ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเกศสุดา แซ่ตั้ง

นางสาวแก้วทิพย์ วัฒนะโชติ

นายกฤษฎิ์ ภาวนันทาพุฒิ