โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1   ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิตยา รอดนวล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวประจิม ทองนาค
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2