โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1   ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชรี บญเนตร์

นางสาวกิตติญา สนธิโพธิ์