โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1   ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนุชนาฎ อิ่มพรหม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกิตติญา สนธิโพธิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2